การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์

2. บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาในการแก้ปัญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4. มีระเบียบวินัย  ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4

การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลา ใน 1 ภาคการศึกษา