โครงสร้างหลักสูตร

3

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 33 
 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ  จำนวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเนื้อหา  84 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาแกนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 24 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาบังคับ 33 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาเลือก 27 หน่วยกิต
 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้)
 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
      GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) 3(3-0-6)
      GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
      GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) 3(3-0-6)
      GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้  (English for Application) 3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต
      กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
      GED2001 พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) 3(3-0-6)
      GED2002 ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) 3(3-0-6)
      GED2003 การพัฒนาตน (Self Development) 3(3-0-6)
      GED2004 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต
      กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
      GED3001 วิถีโลก (Global Society and Living) 3(3-0-6)
      GED3002 วิถีไทย (Thai Living) 3(3-0-6)
      GED3003 กฎหมายกับสังคม (Law and Society) 3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 หน่วยกิต
      กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
      GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) 3(3-0-6)
      GED4002 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) 3(3-0-6)
      GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) 3(3-0-6)