อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมสอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัย ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

stem-training-1 stem-training-2 stem-training-3 stem-training-4 stem-training-5 stem-training-6