หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษา เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

เมื่อวันที 23-25 เมษายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาเตรียมการรับเสด็ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา กล่าวว่า การเข้ามาเตรียมงานได้นำตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกในสถานศึกษามาช่วยงาน ซึ่งการเตรียมความพร้อมของห้องเรียนชั้นอนุบาลในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษามีเป็นการเพิ่มประสบการณ์  ความสามัคคี และมิตรภาพ โดยในการเตรียมความพร้อมเป็นระยะตลอดเดือนเมษายน – พฤษภาคม

ทั้งนี้แผนการเตรียมงานในการเสด็จทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ประจำปี 2561 มีทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ประกอบด้วย

  • โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสันตินิมิตร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
  • โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านพันวาล อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
  • โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านยางโพรง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคลองวาย อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
  • โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรี อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี