โครงการการบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนสู่การพัฒนาศาสตร์การศึกษาปฐมวัย

โครงการ การบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนสู่การพัฒนาศาสตร์การศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่       การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์และประสบการณ์ในสาขาวิชาอย่างแท้จริงนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้หาความรู้และประสบการณ์ตรงจากภายในและนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบเปิดโอกาส แบบบูรณาการตามศาสตร์การศึกษาปฐมวัยให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา เช่น ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Read more

โครงการ Early Child hood Byenier Party

โครงการ Early Child hood Byenier Party โครงการ Early Child hood Byenier Party จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ ได้แสดงความยินดี

Read more

โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่ครอบครัวปฐมวัย

โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่ครอบครัวปฐมวัย การจัดโครงการปฐมนิเทศน้องใหม่ครอบครัวปฐมวัย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ระเบียบวินัยของหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย  เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทราบถึงเป้าหมายและเตรียมความพร้อมในการศึกษา และให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  อีกทั้งได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จึงมีความสำคัญต่อการบ่มเพาะ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ EDU

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ EDU ขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษารุ่นพี่  รุ่นน้อง และ อาจารย์ ภายในสาขาวิชา อีกทั้งยังปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการเล่นกีฬาแบบรู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคมปัจจุบัน ที่ต้องการความเอื้ออาทรให้แก่กัน

Read more