โครงการ Early Child hood Byenier Party

โครงการ Early Child hood Byenier Party โครงการ Early Child hood Byenier Party จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ ได้แสดงความยินดี

Read more

โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่ครอบครัวปฐมวัย

โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่ครอบครัวปฐมวัย การจัดโครงการปฐมนิเทศน้องใหม่ครอบครัวปฐมวัย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ระเบียบวินัยของหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย  เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทราบถึงเป้าหมายและเตรียมความพร้อมในการศึกษา และให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  อีกทั้งได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จึงมีความสำคัญต่อการบ่มเพาะ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ EDU

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ EDU ขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษารุ่นพี่  รุ่นน้อง และ อาจารย์ ภายในสาขาวิชา อีกทั้งยังปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการเล่นกีฬาแบบรู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคมปัจจุบัน ที่ต้องการความเอื้ออาทรให้แก่กัน

Read more

หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษา เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อวันที 23-25 เมษายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาเตรียมการรับเสด็ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา กล่าวว่า การเข้ามาเตรียมงานได้นำตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่

Read more

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สานต่อ “ทิชเชอร์ โชว์” จัดแสดงผลงานในวงการครู อธิการบดีเผย วงการรถยนต์ยังมีมอเตอร์โชว์ วงการครูก็โชว์ผลงานคุณภาพได้ พร้อมจับมือ 184 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาครูฝึกสอน

ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 นี้ คณะครุศาสตร์ มรส.จะจัดงาน “ทิชเชอร์ โชว์” (Teacher Show) ขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เพื่อนำเสนอผลงานในวงการผลิตครู

Read more

กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more