โครงการการบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนสู่การพัฒนาศาสตร์การศึกษาปฐมวัย

โครงการ การบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนสู่การพัฒนาศาสตร์การศึกษาปฐมวัย ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่       การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์และประสบการณ์ในสาขาวิชาอย่างแท้จริงนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้หาความรู้และประสบการณ์ตรงจากภายในและนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบเปิดโอกาส แบบบูรณาการตามศาสตร์การศึกษาปฐมวัยให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา เช่น ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Read more

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ EDU

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ EDU ขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษารุ่นพี่  รุ่นน้อง และ อาจารย์ ภายในสาขาวิชา อีกทั้งยังปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการเล่นกีฬาแบบรู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  และมีความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคมปัจจุบัน ที่ต้องการความเอื้ออาทรให้แก่กัน

Read more

การปฏิบัติหน้าที่ Teacher Assistant (TA) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

TA หรือ Teacher Assistant คือ ผู้ช่วยครูในด้านต่างๆ เปรียบเสมือนฝึกปฏิบัติความเป็นครูในการทำหน้าที่ของครูในเรื่องต่างๆ   สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ TA ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 มีข้อควรปฏิบัติตาม ดังนี้ 1. ให้นักศึกษาที่มาทำ TA แขวนป้ายห้อยคอทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเข้าใจและจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7

เมื่อนวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 คณาอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเข้าใจและจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมสอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัย ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  

Read more