ประวัติสาขา

3 year old boy covered in paint.  Clipping path. Over white.
เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน