หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษา เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อวันที 23-25 เมษายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาเตรียมการรับเสด็ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาจารย์เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชา กล่าวว่า การเข้ามาเตรียมงานได้นำตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่

Read more