คณะกรรมการหลักสูตร

เสาวภาคย์ สว่างจันทร์
เสาวภาคย์ สว่างจันทร์
อาจารย์
สุนทรี แซ่บ่าง
สุนทรี แซ่บ่าง
อาจารย์
พัชรินทร์ จันทร์ส่องแสง
พัชรินทร์ จันทร์ส่องแสง
อาจารย์
วารวิชนี  หวั่นหนู
วารวิชนี หวั่นหนู
อาจารย์
ชิตาพร  เอี่ยมสะอาด
ชิตาพร เอี่ยมสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์