โครงการการบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนสู่การพัฒนาศาสตร์การศึกษาปฐมวัย

โครงการ

การบูรณาการความรู้นอกห้องเรียนสู่การพัฒนาศาสตร์การศึกษาปฐมวัย

ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2562

ณ จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่

      การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรอบรู้ในศาสตร์และประสบการณ์ในสาขาวิชาอย่างแท้จริงนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้หาความรู้และประสบการณ์ตรงจากภายในและนอกสถานศึกษาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้แบบเปิดโอกาส แบบบูรณาการตามศาสตร์การศึกษาปฐมวัยให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานศึกษา เช่น ศูนย์สาธิตการบริบาลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , โรงเรียนต้นกล้า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านคุณแม่  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในด้านการจัดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมการสอน และการจัดสภาพแวดล้อม ในแต่ล่ะโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก 6 กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ, กิจกรรมวงกลมหรือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ,กิจกรรมสร้างสรรค์ ,กิจกรรมเสรีหรือกิจกรรมตามมุม ,กิจกรรมกลางแจ้ง ,กิจกรรมเกมการศึกษา