โครงการ Early Child hood Byenier Party

โครงการ Early Child hood Byenier Party

โครงการ Early Child hood Byenier Party จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ ๑ ๒ ๓ และ ๔ ได้แสดงความยินดี รุ่นพี่ชั้นปีที่ ๕ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาภายในหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกันของนักศึกษา