โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่ครอบครัวปฐมวัย

โครงการปฐมนิเทศน้องใหม่ครอบครัวปฐมวัย

การจัดโครงการปฐมนิเทศน้องใหม่ครอบครัวปฐมวัย จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ระเบียบวินัยของหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย  เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทราบถึงเป้าหมายและเตรียมความพร้อมในการศึกษา และให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  อีกทั้งได้เรียนรู้การปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้จึงมีความสำคัญต่อการบ่มเพาะ ปลูกฝังจิตสำนึกให้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ช่วยให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้และการปฏิบัติตนในสาขาวิชาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี