โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ EDU

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ EDU ขึ้นเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษารุ่นพี่  รุ่นน้อง และ อาจารย์ ภายในสาขาวิชา อีกทั้งยังปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการเล่นกีฬาแบบรู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
ซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของสังคมปัจจุบัน ที่ต้องการความเอื้ออาทรให้แก่กัน