อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเข้าใจและจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7

เมื่อนวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 คณาอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเข้าใจและจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ อย่างพร้อมเพรียงกัน

preparation-curriculum-standards-7 preparation-curriculum-standards-6 preparation-curriculum-standards-5 preparation-curriculum-standards-4 preparation-curriculum-standards-3 preparation-curriculum-standards-2 preparation-curriculum-standards-1