อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเข้าใจและจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7

เมื่อนวันที่ 2-4 มิถุนายน 2558 คณาอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเข้าใจและจัดทำ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรม โนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา”

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเข้าร่วมสอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยสะเต็มศึกษา” ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัย ผศ.ดร. ชลาธิป สมาหิโต เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  

Read more

กีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more