การปฏิบัติหน้าที่ Teacher Assistant (TA) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

young-webmaster-01

TA หรือ Teacher Assistant คือ ผู้ช่วยครูในด้านต่างๆ เปรียบเสมือนฝึกปฏิบัติความเป็นครูในการทำหน้าที่ของครูในเรื่องต่างๆ   สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ TA ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 มีข้อควรปฏิบัติตาม ดังนี้

1. ให้นักศึกษาที่มาทำ TA แขวนป้ายห้อยคอทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่

2. ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ TA ถ้าโทรศัพท์กลางห้องโปรแกรมดังให้ TA รับโทรศัพท์

3. ปฏิบัติหน้าที่ TA เสร็จ เซ็นต์ชื่อปฏิบัติงานทุกครั้ง