การปฏิบัติหน้าที่ Teacher Assistant (TA) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

TA หรือ Teacher Assistant คือ ผู้ช่วยครูในด้านต่างๆ เปรียบเสมือนฝึกปฏิบัติความเป็นครูในการทำหน้าที่ของครูในเรื่องต่างๆ   สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ TA ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 มีข้อควรปฏิบัติตาม ดังนี้ 1. ให้นักศึกษาที่มาทำ TA แขวนป้ายห้อยคอทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ 2.

Read more